Kunigaikštis Mykolas Oginskis – garsios didikų ir kunigaikščių giminės, gyvenusios apie 400 metų Lietuvoje ir dariusios didelę įtaką jos politiniam, ekonominiam ir kultūriniam  gyvenimui, palikuonis. Iš savo protėvių, garsėjusių ypatingu muzikalumu ir profesionalumu šioje meno srityje, jis paveldėjo tobulą  muzikinį išprusimą, lėmusį ir aukštą dvaro muzikinio gyvenimo lygį. Plungės muzikinės kultūros židinys XIX-XX  a. sandūroje ne tik tęsė Lietuvos dvarų muzikines tradicijas, bet ir sureikšmino lietuvių muzikos kultūrą tarptautiniame kontekste. Įsiliejęs į dvarų muzikos sąjūdį, kunigaikštis Mykolas Oginskis tiesė kelius profesionaliajai lietuvių muzikinei kultūrai, kurios pamatus klojo buvę kunigaikščio auklėtiniai, tarp jų ir lietuvių genijus M.K.Čiurlionis   

Senieji rumai

            1873m. M. Oginskis nusipirko iš grafo Platono Zubovo palikuonių Plungės rezidenciją. Čia jis pastatė neorenesancinio stiliaus rūmus ir įkūrė Plungės muzikos mokyklą. Kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokykla ruošė muzikantus styginių, pučiamųjų ir simfoniniams orkestrams. Mokytis muzikos jaunuoliai suvažiuodavo ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Lenkijos, Rusijos, Latvijos. Besimokantieji buvo kunigaikščio visiškai išlaikomi: gaudavo stipendiją, maistą, uniformą, naudojosi kunigaikščio nupirktais brangiais muzikos instrumentais, turtinga rūmų natoteka. Gabiausiems savo mokyklos  mokiniams šis mecenatas skyrė stipendijas toliau studijuoti Varšuvos muzikos institute. Aukšto profesinio lygio orkestras tenkino Plungės dvaro rūmų reprezentacinius bei individualius kunigaikščių estetinius poreikius, linksmino kunigaikščius, vasarojančius Palangos ir Latvijos kurortuose. Kunigaikštis Mykolas Oginskis rūpinosi  ir Plungės jaunimo švietimu. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu 1883m. buvo įsteigęs neilgai gyvavusiią privačią lietuvišką mokyklą, vykdė kitą švietėjišką veiklą. 1902m., mirus kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, orkestras ir mokykla buvo uždaryti. Plungės orkestro mokykla, veikusi apie 29 metus, buvo viena iš pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje.

            1962 m. Plungės vaikų muzikos mokykla atkurta ir veikia iki šiol, tęsdama kunigaikščio Mykolo Oginskio įkurtos Plungės orkestro mokyklos muzikinio ugdymo tradicijas. Dabar tai meno mokykla, kurioje vaikai mokomi ne tik muzikos, bet ir dailės, šokio meno. Kūrybingas ir darbštus meno mokyklos pedagogų kolektyvas atiduoda daug jëgų ir kūrybos plungiečių meniniam ugdymui, dvasinio pasaulio turtinimui. Šiuo metu mokykloje mokosi 530 vaikų, dirba 60 aukštos kvalifikacijos pedagogų. Meno mokyklos ugdymo programos ir planai laiduoja ugdymo programų pasiūlą, jų kokybės priežiūrą, galimybę pasirinkti, modeliuoti ir keisti muzikavimo sritį. Plungės meno mokyklos veiklos prioritetai yra ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tæstinumą meninio profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir reprezentavimas, vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla propagavimas. 

PRIESAKAI SŪNUI