INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 171 str. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos  direktoriaus 2018-01-09  įsakymu Nr. V-02 sudaryta Mokyklos darbo tarybos rinkimų komisija: Dalia Stasikėlienė (direktroės pavad. ugdymui), Živilė Meištininkienė (Dailės sk. vedėja), Judita Stankutė (mokyt. metod.), Danutė Gelčinskienė (vyr. mokyt.), Giedrius Zaborskis (Choreografijos sk. vedėjas), Kęstutis Jovaišas (direktorės pavad. ūkiui), kuri organizuoja Mokyklos darbo tarybos rinkimų procesą ir vykdo rinkimus, vadovaudamasi  LR Darbo kodekso 171 straipsnio nuostatomis.

Komisija savo pirmininku išsirinko Juditą Stankutę.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius Mokykloje  turintys darbuotojai  (išskyrus darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys).

Darbo tarybos nariais gali būti renkami t.y. kandidatais į Darbo tarybos narius gali būti visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai Mokykloje  trunka ilgiau kaip 6 mėnesius (išskyrus darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei Komisijos nariai).

Mokyklos darbo taryba renkama iš 3 narių, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Mokyklos darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario  21 d. nuo  15 iki  18 val.

Darbuotojai  kandidatus į Mokyklos darbo tarybą gali siūlyti nuo 2018 m. sausio  29 d. iki vasario 12d. 17 val.   Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisijos sekretorę Živilę Meištininkienę (jos nesant – į komisijos narius). Būtina pateikti  rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Išsamesnė informacija dėl Darbo tarybos rinkimų skelbiama Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos  interneto svetainėje ir www.teisesaktai.lt

Taip pat informaciją galite gauti kreipdamiesi į Mokyklos darbo tarybos rinkimų komisiją.

Pagarbiai,

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos darbo tarybos rinkimų komisija.

 

 

 

 

 

    

MOKESTIS UŽ VAIKŲ UGDYMĄ


  Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-21 sprendimu Nr. T1-193 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų  paslaugų kainų patvirtinimo“ ir Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktoriaus 2017-09-25 įsakymu Nr. V-71 patvirtina:    
  1. Mokestis už ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo ugdymą – 15 eurų per mėnesį.
  2. Mokestis už suaugusiųjų ugdymą – 25 eurai per mėnesį.
 3. Mokyklos tarybos sprendimu atleisti nuo mokesčio už mokslą arba jį sumažinti socialiai remtinų šeimų vaikams, našlaičiams, globotiniams, vaikų globos namų auklėtiniams ir kitiems vaikams, esant ypač sunkioms šeimyninėms aplinkybėms pagal mokyklos patvirtintą tvarką.
 4. Atleisti nuo mokesčio už mokslą ugdytinius, lankančius tik kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programą.

 

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ


Mokestis už mokslą mokamas banke ar internetu
Mokėjimo kvitelyje būtina įrašyti:
*Mykolo Oginskio meno mokykla, įm. kodas 191816128
*Atsiskaitomoji sąskaita LT634010043000050168,  bankas DNB
*Mokinio vardas, pavardė ir mokytojo pavardė (būtinai)Mokestis už mokslą - 15 eurų per mėnesį
Išplėstinio ugdymo mokiniams – 15 eurų per mėnesį
Mokestis už suaugusiųjų ugdymą – 25 eurai per mėnesį
Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d.
Mokestis už mokslą tėvų pageidavimu gali būti sumokėtas už kelis mėnesius, pusmetį ar už visus mokslo metus.Informacija teikiama tel.: 72472, 58871, mob. 8 615 18 077 

 

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Dėl mokesčio už mokslą lengvatų

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-21 sprendimu Nr.T1-292 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Plungės rajono savivaldybės meno mokyklose nustatymo“, atleisti nuo mokesčio už mokslą labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius vaikus pagal įstaigos patvirtintą tvarką.

Išimties tvarka, mokyklos tarybos sprendimu, gali būti sumažintas mokestis už mokslą ypač sudėtingomis materialinėmis sąlygomis gyvenantiems vaikams, pateikus įrodančius dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą.
  2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
  3. Pažymą apie tėvų atlyginimus arba pažymą iš Darbo biržos
  4. Pažymas apie gaunamus alimentus ir už vaikus gaunamas socialines pašalpas.
  5. Jei vienas iš tėvų miręs, ar tėvai išsituokę - mirties ar ištuokos liudijimo kopiją.
  6. Neįgalumo pažymėjimo kopiją (jei turi neįgalumą).

                                                  Direktorė

 

 

 

Gerb. Tėveliai,

maloniai prašome skirti

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai

2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Mokyklos įm. kodas 191816128,

adresas – Laisvės g. 69, Plungė.

Mokestį galima pervesti iš mokyklos internetinės svetainės  www.oginskiomenomokykla.lt  skyrelyje

„Parama mokyklai 2%“

Nuoširdžiai dėkojame.

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Plungės Mykolo Oginskio
meno mokyklos direktoriaus
2011-08-24 įsakymu Nr.V-77


PAMOKŲ LAIKAS


12.30 - 13.15 10 min. pertrauka
13.25 - 14.10 „ „
14.20 - 15.05 „ „
15.15 - 16.00 15 min. pertrauka
16.15 - 17.00 10 min. pertrauka
17.10 - 17.55 „ „
18.05 - 18.50 „ „
19.00 - 19.45