PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013 m. balandžio 25 d. Nr.T1-104
Plungė

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 6 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės meno mokyklas tvarkos aprašą (pridedama);
2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T1-4-105 „Dėl mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės meno mokyklas tvarkos patvirtinimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Albinas Klimas
858fa402-a549-4726-af56-7f654349780cfile
PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr.T1-104
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės meno mokyklas tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Plungės rajono savivaldybės meno mokyklas (toliau – Mokykla) mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas arba formalųjį švietimą papildančias programas ar jų modulius.
2. Į Plungės rajono savivaldybės Mokyklas priimami Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai ir, jei yra laisvų vietų, - mokiniai, gyvenantys kitose savivaldybėse, sudarius su jomis sutartis dėl išlaidų apmokėjimo.
3. Už mokymąsi Mokykloje bei už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas mokamas Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytas mokestis.
4 Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
5. Meno mokyklos dirba pagal ugdymo planus ir programas, atitinkančias švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-1214 patvirtintus bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus.
6. Mokinių skaičių Mokyklose nustato Plungės rajono savivaldybės taryba.
II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
7. Muzikos skyriuje mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:
7.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė 1-2 metai);
7.2. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 2-3 metai);
7.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 3-4 metai);
7.4. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė 1-4 metai);
7.5. jaunimo meninės raiškos ugdymo (trukmė 4-6 metai);
7.6. profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (trukmė 1-8 metai);
7.7. kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose (trukmė 1-6 metai).
8. Choreografijos skyriuje mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:
8.1. Bendro choreografinio ugdymo programa:
8.1.1. ankstyvojo bendro choreografinio ugdymo (trukmė 1-2 metai);
8.1.2. pagrindinio bendro choreografinio ugdymo (trukmė 6 metai);
8.1.3. išplėstinio bendro choreografinės raiškos ugdymo (trukmė 3 metai).
8.2. Klasikinio šokio ugdymo programa:
8.2.1. ankstyvojo klasikinio šokio ugdymo (trukmė 1-2 metai);
8.2.2. pagrindinio klasikinio šokio ugdymo (trukmė 6 metai);
8.2.3. išplėstinio klasikinio šokio raiškos ugdymo (trukmė 3 metai).
9. Dailės skyriuje mokiniai gali rinktis šias programas:
9.1. pradinio (ankstyvojo) dailės ugdymo (trukmė 2 metai);
9.2. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai);
858fa402-a549-4726-af56-7f654349780cfile
9.3. išplėstinio dailės ugdymo (trukmė 2 metai).
III. PRIĖMIMAS MOKYTIS
10. Mokiniai į Mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų) ir vaikų prašymus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių, meninių ir fizinių duomenų patikrinimo rezultatus bei Mokyklos galimybes.
11. Prašymai mokytis Mokykloje priimami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.
12. Mokykla pageidaujantiems mokytis mokiniams gegužės mėnesį organizuoja konsultacijas, o iki birželio 15 d. – priėmimą – meninių gebėjimų patikrinimą.
13. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta komisija, kuri pildo meninių gebėjimų vertinimo protokolą.
14. Mokinių meniniai gebėjimai ir fiziniai duomenys vertinami 10 balų sistema.
15. Į profesinės linkmės muzikinio (dailės, choreografijos) ugdymo modulio programą priimami itin gabūs muzikai mokiniai, turintys aukštą mokymosi motyvaciją, rekomenduojant dalyko mokytojui ir suderinus su tėvais.
16. Papildomas mokinių priėmimas į Mokyklą gali būti vykdomas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 dienos, jei yra laisvų vietų.
17. Išimtiniais atvejais, esant laisvų vietų bei teigiamai įvertinus meninius gebėjimus, mokiniai gali būti priimami ir per mokslo metus.
18. Meninių ir kitų gebėjimų vertinimo kriterijai:
18.1. muzikos skyriuje – muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pojūtis, emocionalumas, reakcija, fiziniai duomenys, amžius, sveikatos būklė,
18.2. dailės skyriuje – piešimas, spalvinė raiška, kompozicija, vaizduotė, amžius, sveikatos būklė,
18.3. choreografijos skyriuje – klausa, ritmo pojūtis, emocionalumas, plastiškumas, fiziniai duomenys, amžius, sveikatos būklė.
19.Stojimo dokumentai:
19.1. tėvų (globėjų) prašymas, kuriame nurodoma: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktai (telefono numeris), Mokyklos skyrius, kuriame pageidaujama mokytis, pagrindinis muzikinis dalykas;
19. 2. vaiko sveikatos pažymėjimas (arba kopija).
20. Mokinių priėmimas į Mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.
21. Mokymo sutartį už mokinį jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais.
22. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo terminai ir padariniai.
23. Už mokymo sutarčių registracijos žurnalo tvarkymą ir pildymą atsako Mokyklos direktorius, žurnalo lapai sunumeruojami, patvirtinami Mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu.
24. Mokiniai, atvykę iš kitų Mokyklų, priimami pateikę prašymą ir pažymą apie ugdymo rezultatus iš anksčiau lankytos Mokyklos.
25. Itin gabūs mokiniai, tėvų prašymu ir Mokyklos direktoriaus sudarytos komisijos siūlymu, gali būti priimami (perkeliami) į aukštesnę klasę.
IV. MOKINIŲ AMŽIUS
26. Mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programas priimami vaikai iki 7 metų amžiaus.
27. Mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo programas priimami 7-10 metų, o pagal pradinio choreografinio ugdymo programas - 8-10 metų amžiaus vaikai.
858fa402-a549-4726-af56-7f654349780cfile
28. Mokytis pagal pagrindinio muzikinio ar choreografinio ugdymo programas priimami mokiniai, baigę pradinio muzikinio ar choreografinio ugdymo programą.
29. Mokiniai, nesimokę muzikos mokykloje ir vyresni nei 12 metų, gali būti priimami mokytis pagal jaunimo meninės raiškos arba individualiai parengtą ugdymo programą.
30. Mokytis pagal dailės pradinio (ankstyvojo) ugdymo programą priimami vaikai 10-12 metų amžiaus.
31. Mokytis pagal pagrindinio dailės ugdymo programas priimami mokiniai 12-16 metų amžiaus.
32. Mokytis pagal dailės išplėstinio ugdymo programas priimami mokiniai, baigę pagrindinio dailės ugdymo programą.
33. Pasibaigus mokslo metams, atsižvelgiant į gautą programų finansavimą ir suderinus su tėvais (globėjais), mokiniams gali būti siūlomos kūrybinės, kelionių stovyklos, plenerai bei kitos vasaros užimtumo programos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Mokinių priėmimo į Mokyklas tvarka turi būti skelbiama viešai – Savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėje.
35. Priimtų į Mokyklas mokinių sąrašai skelbiami viešojoje erdvėje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo pasirašymo.
------------------------------------------------------------