• IMG_0293a.jpg
  • IMG_0204.jpg
  • IMG_0256.jpg
  • IMG_0285.jpg
  • IMG_0165.jpg
  • IMG_0158.jpg
  • IMG_0293.jpg

Vizija

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla – šiuolaikinė švietimo, mokslo, kultūros ir meno oazė, paveldėjusi savo įkūrėjo Mykolo Oginskio dvasios aurą, tęsianti garbingas Plungės miesto muzikos istorijos tradicijas, nugalėjusi žodį „provincialumas“ ir tapusi ryškiu Žemaitijos regiono vaikų ir jaunimo meninio švietimo, ugdymo ir kultūros centru, garsėjančiu Lietuvoje ir už jos ribų.

Misija

Atskleisti Plungės miesto ir rajono vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, ugdyti ir brandinti jų kūrybinę mąstyseną bei savarankiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą, skatinti mokinius išreikšti save, suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio ugdymo institucijose, perteikti pagrindines dvasines ir moralines vertybes, kuriomis remiantis formuotųsi jaunuomenės gyvenimas, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės ir kultūros gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrinį gyvenimą ir jaunimo meninę veiklą.

Filosofija

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla – viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, paveldėjusių ypatingą savo miesto švietimo ir kultūros istorijos palikimą. Garbingos istorinės ištakos lemia jos nenutrūkstamą ir dinamišką vystymąsi, įpareigoja rūpintis iškilių kultūrinių, edukacinių tradicijų tąsa ir plėtra, projektuoti modernios ateities vizijas.

Mokyklos veiklos prioritetai yra ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, dalykinių kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir reprezentavimas, edukacinių projektų vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla propagavimas.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, įtakojama miesto muzikinio švietimo ir kultūros istorijos tradicijų, įgyvendina dvi didelės apimties ugdomąsias ir kultūrines edukacines programas:

1 programa – „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“;
2 programa – „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“ (M.K.Čiurlionis). Šios dvi sistemingai plėtojamos edukacinės ir kultūrinės veiklos linijos sudaro mokyklos veiklos filosofinį pagrindą kūrybinei, edukacinei veiklai skleistis Plungės mieste ir Žemaitijos regione. Šių programų rezultatyvus įgyvendinimas sužadina ugdymo proceso gyvybingumą, laiduoja aukštą mokyklos kultūrą, suteikia jai savitumo ir išskirtinumo bruožus.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos filosofines nuostatas visapusiškai įprasmina tęstiniai muzikos, dailės ir choreografijos skyrių rengiami respublikiniai ir tarptautiniai projektai, kurie prasmingai turtina, plečia vaikų, jaunimo ir pedagogų pažinimo ir dalykinio meistriškumo horizontus, suteikia miestui ir regionui meninio polėkio ir profesionalaus gyvybingumo. Daugelį metų Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla rengia jau tradiciniais tapusius tarptautinius, respublikinius ir regioninius festivalius – konkursus „Pavasario trimitai“, „Skambioji daina“, „Muzika sujungia mus“, „Arabeskas“, kultūrinį edukacinį projektą „Rudens akvarelė M.K. Čiurlioniui“. 2016 metais mokykla pradėjo įgyvendinti naują projektą – respublikinį vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalį – konkursą „Maestro ruduo“.

Naujas ugdomąsias, kultūrines edukacines bei metodines veiklas diktuoja plėtojamas įvairiapusis profesinis bendradarbiavimas su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Vasario 16 – osios gimnazija Vokietijoje, Tukumo muzikos mokykla Latvijoje, šalies ir Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklomis. Projektinė veikla naujai, įvairiapusiškai papildo meno mokyklos ugdymo procesą, praplečia mokyklos bendruomenės akiratį, sprendžia kryptingo vaikų užimtumo ir įtraukimo į pozityvią meninę koncertinę veiklą problemas, aktyvina ugdymo procesus regiono muzikos ir meno mokyklose, intensyvina Plungės miesto jaunimo kultūrinį gyvenimą. Naujas projektinės veiklos idėjas ateičiai diktuoja šiandieninio gyvenimo ir miesto kultūros istorijos aktualijos.

Geriausiai Jūsų patirčiai mūsų tinklapyje mes naudojame slapukus. Toliau naudodamiesi mūsų tinklapiu nepakeitę slapukų parinkčių jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika.